Aktualności

Data aktualizacji 15.11.2021

Szanowni Państwo,
w dalszym ciągu oczekujemy na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych przez Urząd Marszałkowski. Po zatwierdzeniu dokumentów wyznaczony zostanie termin naboru wniosków. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Zakładka „Do pobrania”
Dokumenty rekrutacyjne będą możliwe do pobrania po zatwierdzeniu ich przez Urząd Marszałkowski.

 

Data aktualizacji 04.10.2021

Szanowni Państwo,
w celu przybliżenia Państwu założeń projektu poniżej przedstawiamy główne wymagania, jakie muszą spełnić osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

Wsparciem zostanie objętych 65 osób (45 K, 20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

a)    Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) kobiety,
cc) osoby z niepełnosprawnościami,
dd) osoby długotrwale bezrobotne,
ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP tj. 39 osób będą stanowiły osoby z wyżej wymienionych grup od liter aa do liter ee.
b)    bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu Uczestników Projektu oraz nie będą należeć do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc–ee oraz w pkt c)-e),
c)    imigranci (w tym os polskiego pochodzenia),
d)    reemigranci,
e)    osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f)    osoby ubogie pracujące,
g)    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ,których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)–g) nie będą stanowić więcej niż 40% Uczestników Projektu tj. 26 UP. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)–g) łączna liczba os pracujących nie będzie stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej tj. 6 UP.

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

  • wysokiej jakości szkoleniami (40 h zajęć grupowych/ na grupę oraz 8 h doradztwa indywidualnego/ na osobę) - tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: przepisy prawne, księgowe, podatkowe, ZUS, sporządzanie biznesplanu.
  • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 55 osób, których biznesplany otrzymają pozytywną rekomendację do otrzymania dofinansowania w czasie Komisji Oceny Wniosków. Wsparcie finansowe otrzyma łącznie 38 K (35 K pozostających bez pracy i 3 K pracujące) oraz 17 M (15 M pozostających bez pracy oraz 2 M pracujących).
  • fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 złotych netto dla 55 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe pomostowe otrzyma łącznie 38 K (35 K pozostających bez pracy i 3 K pracujące) oraz 17 M (15 M pozostających bez pracy oraz 2 M pracujących).

 

Data aktualizacji 01.10.2021

Serdecznie informujemy, że z dniem 1 października 2021 roku, firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Lubelskie Samozatrudnienie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych  przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 65 osób (45 K, 20 M) pozostających bez pracy.

Cel Projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego tj. zwiększenie liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw poprzez powstanie: 67 miejsc pracy w ramach udzielonego z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość otrzymania wsparcia finansowego pomostowego do 12 miesiąca funkcjonowania mikroprzedsiębiorstwa. Pozwoli to nowym przedsiębiorcom na utrzymanie w początkowym stadium działalności gospodarczej i pozyskanie klientów na usługi. Projekt zakłada kryteria rekrutacyjne zapewniające preferencje dla osób, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę, co przyczyni się do złagodzenia skutków COVID-19.

Okres realizacji projektu od 1 października 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku.
 

Script logo